Deponij

Programski modul Deponij namijenjen je subjektima koji pružaju uslugu deponiranja otpada. Svrha programskog modula je evidencija, praćenje i upravljanje poslovnim procesima deponiranja otpada na više deponija.

Evidencija sadrži podatke o naručitelju, vozilu i vozaču, datum i vrijeme odlaganja, količinu i obujam otpada rasutog i prešanog otpada, faktor kompresije i kapacitet.

Modul Deponij može funkcionirati kao samostalan programski modul ili kao dio cjelovitog poslovnog informacijskog sustava. Ukoliko je samostalan i dislociran predviñen je transfer podataka prema centrali.

Matični podaci:

– Odlagališta
– Naručitelji
– Vozila
– Vozači

Dokumenti:

Odlaganje otpada: evidencija odlaganja:

– Deponij
– Naručitelj
– Vozilo
– Vozač
– Vrijeme odlaganja
– Količina otpada

 

Izvješća o odlaganju otpada:

– Pojedinačni, detaljno
– Sumarno po danima
– Sumarno po mjesecima
– Sumarno za zadani period

Podaci na izvješćima za deponij složeni po naručiteljima, vozilima, vozačima, vremenu odlaganja…

 

Slika 1. Očevidnik komunalnog otpada