Grobna naknada

Programski modul Grobna naknada je zasebna programska cjelina koja može biti samostalna ili direktno vezana na cjeloviti informacijski sustav.

Kroz programski modul evidentiraju se matični podaci grobnih mjesta i vlasnika uz salda konti građana: zaduženja i odgovarajuće uplate po grobnoj naknadi.

Svrha programskog modula je automatizirati sve poslovne procese postupka evidencije i naplate grobne naknade.

Upravljanje naplatom provodi se putem prikaza financijske kartice grobnog mjesta i kartice korisnika, otvorenih stavaka, ispisom liste dužnika po raznim kriterijima, te naposljetku ispisom opomena.

Ukoliko je programski modul sastavni dio cjelovitog poslovnog IS-a eliminirane su greške uzrokovane višestrukim unosom istih podataka kroz razne programske modula.   Podaci:

– Korisnici / vlasnici
– Objekti grobna mjesta
– Ukopane osobe
– Salda konti grañana
– Cjenik

Izvješća:

– Kartice prometa za: grobno mjesto i korisnik/vlasnik
– Kartice prometa: otvorene, zatvorene stavke
– Grobni očevidnik: evidencija, za zadani period po grobljima i grobnim mjestima
– Spisak ukopanih osoba
– Registar upravnog postupka
– Lista dužnika
– Opomene

Povezanost s cjelovitim IS-om:

– Zajednički matični podaci
– Salda konti korisnika – dvosmjerna veza kroz dohvat podataka i povratno ažuriranje promjena

Obračun:

– Lista zaduženja
– Ispis računa
– Arhiviranje računa
– Zaduženje i knjiženje
– Ispravci knjiženja
– Ispis arhiviranih računa
Rješenja:

– Po službenoj evidenciji
– Po ostavinskoj raspravi
– Temeljem ugovora o ustupanju
– Temeljem darovnog ugovora
– Temeljem dodjele novog grobnog mjesta uz naknadu
– Temeljem ugovora o uzdržavanju

Poslovni procesi unutar modula počinju evidencijom grobnog mjesta uz pripadajuće vlasnike/korisnika i ukopane osobe, ažuriranjem cjenika, preko obračuna naknade nastavljaju preuzimanjem uplata iz ostalih programskih modula jedinstvenog informacijskog sustava (blagajna, net-banking), automatskim zatvaranjem istih, ta završavaju ispisom dugovanja po korisnicima s mogućnošću ispisa opomena.

Osim procedura za kreiranje dokumenata (rješenja, računi, opomene) uključene su procedure za evidenciju svih promjena koje utječu na stanje podataka u ostalim dijelovima cjelovitog informacijskog sustava.

Podaci su dostupni svima u sustavu, ovisno o razini ovlasti pojedinog operatera.

Jedinstvenom programskom procedurom na jednostavan način je omogućen točan, pravovremen i cjelovit uvid u pojedino grobno mjesto sa svim pripadajućim atributima.