Vodna naknada

Programski modul Vodna naknada je jedna od programskih komponenti Komunalnog informacijskog sustava. Kroz programski modul evidentiraju se matični podaci objekata, korisnika, mjesta, ulica, cijena, kamatnih stopa.

Glavna prometna datoteka je salda konti grañana i privrede: zaduženja i uplate po osnovi površine objekta i kategorije zemljišta, na nivou objekta i korisnika. Uz ukupan iznos zaduženja detaljno se evidentira struktura zaduženja: fiksni i varijabilni dio naknada.

Svrha programskog modula je automatizirati sve poslovne procese postupka evidencije i naplate vodne naknade. Upravljanje naplatom provodi se putem prikaza financijske kartice objekta i kartice korisnika, otvorenih stavaka, ispisom liste dužnika po raznim kriterijima, te naposljetku ispisom opomena. Ukoliko je programski modul sastavni dio cjelovitog poslovnog IS-a eliminirane su greške uzrokovane višestrukim unosom istih podataka kroz razne programske modula.

Podaci:

– Korisnici / vlasnici
– Objekti: građani, privreda, zgrade
– Mjesta
– Ulice
– Cjenik
– Kamatne stope
– Kategorije zemljišta

Obračun:

– Rješenja
– Obračun kamata
– Lista zaduženja
– Ispis računa
– Arhiviranje računa
– Zaduženje i knjiženje
– Ispravci knjiženja
– Ispis arhiviranih računa

Izvješća:

– Kartica prometa za: objekt i korisnik/vlasnik
– Kartice prometa: otvorene, zatvorene stavke
– Spisak objekata, korisnika / vlasnika po mjestima i ulicama, knjigama
– Rekapitulacije i izvješća prometa
– Lista dužnika
– Opomene

Povezanost s cjelovitim IS-om:

– Zajednički matični podaci
– Zaduženja prema glavnoj knjizi i knjizi izlaznih računa
– Uplate kroz blagajnu i net-banking izvode

Poslovni procesi unutar modula počinju evidencijom objekta uz pripadajuće vlasnike/korisnika i podatke značajne za obračun, ažuriranjem cjenika, preko samog obračuna naknade nastavljaju preuzimanjem uplata iz ostalih programskih modula jedinstvenog informacijskog sustava (blagajna, net-banking), automatskim zatvaranjem istih, ta završavaju ispisom dugovanja po korisnicima s mogućnošću ispisa opomena.

Osnovni podaci za obračun su površine objekata i zemljišta. Unos podataka je ručni ili automatizmom iz neke druge baze. Uključene su procedure za evidenciju svih promjena koje utječu na stanje podataka u ostalim dijelovima cjelovitog informacijskog sustava.

Podaci su dostupni svima u sustavu, ovisno o razini ovlasti pojedinog operatera. Jedinstvenom programskom procedurom na jednostavan način je omogućen točan, pravovremen i cjelovit uvid u pojedini objekt sa svim pripadajućim atributima.